جستجو
Filters

سخن مدیر عامل

                            به نام خداوند جان و خرد

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد                                    من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

در کتاب های درسی ما امده بود:

کس نخارد پشت من      جز ناخن انگشت من

در آن زمان به اقتضای سن، عظمت وبزرگی این جمله را درک نکرده بودم. بعد از گذر سال ها، خاصه اکنون که دستی در صنعت کشور دارم، فهمیدم که از این جمله خطیر به چه سادگی گذشته بودم چرا که وابستگی به غیر، ملت ها را از عزت تهی می سازد و طوقی از ذلت وحقارت بر گردن آنها می افکند: همچنین ملت ما از تمام شئون فرهنگی، علمی، صنعتی و میراث گذشته اش جدا می سازد وبرخی از یافته های از کار افتاده خود را به عنوان تکنیک به زعم خود اعطا می کند و این منتی است بر سر ملت بزرگی چون ایران.

ملت بیدار آن مردمی هستند که از میراث گذشته خود که از پیشینیان باقی مانده است استفاده ببرند واز مغزهای روشن ودست های پر توان ونیروهای خلاق جامعه خود مدد جویند وساخته های خود را ارج بنهند و خود را باور داشته باشند که اگر بخواهند، می توانند.

همت اگر سلسه ی جنبان شود                              مور تواند که سلیمان شود

 

واین رمز خودکفایی وسربلندی یک ملت است.

                                  پایدار باشید

                                                                                                                                          جمشید فخرآذری