جستجو
Filters

چرخ دنده شانه‌ای

.این نوع چرخ دنده  برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی استفاده می‌شوند، در واقع قسمتی از چرخ دنده‌ای با قطر بی‌نهایت هستند

دندانه های یک چرخدنده شانه ای ممکن است مستقیم یا مورب باشند.

چرخدنده شانه ای دندانه مستقیم به شکل یک خط کش مانند است که روی یکی از وجوه آن دندانه هایی عمود بر محور طولی ایجاد شده است.این نوع چرخدنده شانه ای با یک چرخدنده ساده درگیر می شود و با این جفت چرخدنده می توان حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل کند.

در چرخدنده های شانه ای دندانه مورب  دندانه ها نسبت به محور طولی به صورت زاویه دار ایجاد می شوند.این نوع چرخدنده شانه ای با یک چرخدنده مارپیچ درگیر می شود.این جفت چرخدنده نیز برای تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی به کار می روند، ولی ظرفیت انتقال بار این نوع از چرخدنده های شانه ای بیشتر از نوع دندانه مستقیم آن است.