جستجو
Filters

تکنولوژی ساخت

KISSsoft

نرم افزار آنالیز، طراحی، بهینه سازی وکنترل کارکرد المان های مکانیکی گیربکس از قبیل:

انواع چرخدنده ها وپینیون ها

شفت ها واکسل ها

گیربکس های کامل وسیستم های انتقال نیرو

تسمه ها وچرخ زنجیرها

پیچ های مقاومت ویژه

کوپلینگ ها واتصالات شفت ها

خارها وجاخارهای محورهای انتقال